Privacybeleid Schuurman-BZC

Schuurman-BZC hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Schuurman-BZC hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Schuurman-BZC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;

 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Schuurman-BZC zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via secretaris@schuurman-BZC.nl.

Persoonsgegevens van leden worden door Schuurman-BZC verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de vereniging en sportactiviteiten;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Uitvoering overeenkomst (lidmaatschap);

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Schuurman-BZC de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Telefoonnummer ouders/verzorgers indien minderjarig
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum
 • Datum ingang lidmaatschap
 • IBAN nummer
 • Onderdeel vereniging (Waterpolo, zwemmen, Synchroon, Master, recreant, lid)
 • Lidmaatschapsvorm
 • Behaalde diploma’s/certificaten
 • Pasfoto

Uw persoonsgegevens worden door Schuurman-BZC opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 5 jaar.

Schuurman-BZC gebruikt voor het verwerken van bovengenoemde gegevens het programma Sportlink. Ieder lid dat in Sportlink wordt opgevoerd ontvangt van Sportlink een inlogcode. Hiermee kunnen leden individueel hun privacy instellingen aanpassen en zelf bepalen welke informatie via Sportlink zichtbaar is voor derden en welke informatie dat niet is.

Schuurman-BZC is niet gemachtigd de privacy instellingen binnen Sportlink te wijzigen. Standaard staan de instellingen op ‘afgeschermd’. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor aanpassingen in de privacy instellingen die leden op hun eigen gegevens aanbrengen. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer van hun privacy instellingen.

Eventuele wijzigingen in de geregistreerde gegevens of verwijdering van gegevens kunnen door het betreffende lid zelf worden doorgevoerd in Sportlink of op verzoek, bij beëindiging van het lidmaatschap door de ledenadministratie van Schuurman-BZC worden doorgevoerd.

Verwerking van persoonsgegevens van coaches, trainers en vrijwilligers die in het kader van een veilig sportklimaat met minderjarigen werken.

Persoonsgegevens van coaches, trainers en andere aangewezen vrijwilligers (zoals begeleiders jeugdkamp) worden door Schuurman-BZC verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het waarborgen van een veilig sportklimaat
 • Zorgdragen voor gekwalificeerde/gediplomeerde trainers/coaches

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Lidmaatschap van Schuurman-BZC
 • (Overeenkomst) Instemming betrokkene met het willen uitvoeren van trainers- en coachingstaken/vrijwilligerstaken binnen Schuurman-BZC waarbij minderjarigen betrokken zijn.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Schuurman-BZC de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum
 • Datum ingang lidmaatschap
 • IBAN nummer
 • Onderdeel vereniging (Waterpolo, zwemmen, Synchroon, Master, recreant, lid)
 • Lidmaatschapsvorm
 • Behaalde diploma’s/certificaten
 • Afgesproken vergoedingen
 • In het bezit zijn van een recente VOG (Verklaring omtrent gedrag).

Uw persoonsgegevens worden door Schuurman-BZC opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men trainer/coach/vrijwilliger is.

Van de VOG worden geen kopieën opgeslagen of bewaard door Schuurman-BZC. Aanwezige kopieën zijn per datum inwerking treding AVG verwijderd. Een bestuurs-/of commissielid van Schuurman-BZC controleert jaarlijks iedere trainer/coach/vrijwilliger op het hebben van een geldige VOG en registreert datum van de controle en aanwezigheid VOG (ja/nee).

De algemene gegevens worden opgeslagen in Sportlink. Behaalde diploma’, afgesproken vergoedingen en het beschikken over een recente VOG wordt bijgehouden in een afzonderlijke registratie onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de betreffende commissie.

Schuurman-BZC organiseert jaarlijks verschillende evenementen die openstaan voor niet-leden van Schuurman-BZC. Voorbeelden hiervan zijn de Survival Ruurlo, de zwemvierdaagse Ruurlo en het Galgenveldtoernooi.

Persoonsgegevens van deelnemers worden door Schuurman-BZC verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;

 • Algemene Communicatie en communicatie over de sportactiviteit;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Uitvoering overeenkomst (deelname/inschrijving);

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Schuurman-BZC de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Adres;

 • (Eigen) Telefoonnummer;

 • Telefoonnummer in geval van calamiteiten

 • E-mailadres;

 • Geslacht;

 • Geboortedatum;

 • IBAN nummer;

 • KNZB nummer;

Uw persoonsgegevens worden door Schuurman-BZC opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende maximaal 2 jaar na afloop van het evenement.

Schuurman-BZC maakt beeldmateriaal van haar evenementen voor publicatie op haar website en sociaal media ten behoeve van eigen promotionele doeleinden. Schuurman-BZC gaat verstandig om te gaan met het publiceren van beeldmateriaal waarop niet-BZC leden duidelijk herkenbaar/ zichtbaar zijn.

Als u bezwaar heeft tegen het gebruiken van beeldmateriaal waarop u nadrukkelijk herkenbaar/zichtbaar bent dan kunt u dat schriftelijk aan ons kenbaar maken via secretaris@schuurman-BZC.nl. Geef hierbij zo specifiek mogelijk aan waar de betreffende afbeelding zich bevindt en wat uw bezwaar is. Door ons geplaatst beeldmateriaal zullen wij dan zo spoedig mogelijk verwijderen/aanpassen.

Schuurman-BZC stelt haar beeldmateriaal niet beschikbaar aan derden anders dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van betrokkene.

Schuurman-BZC is niet verantwoordelijk voor opnamen die door derden zijn gemaakt en die verspreid worden via bijvoorbeeld social media.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij verstrekken de volgende gegevens aan

 • KNZB ten behoeve van ledenadministratie, wedstrijdregistratie en verzekeringen. Hiervoor hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten met de KNZB.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval moeten wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Ten behoeve van haar website en communicatie uitingen (zoals posters/folder) kan Schuurman-BZC gebruik maken van fotomateriaal. Ieder lid heeft in 2016 of bij aanvang van het lidmaatschap expliciet aangegeven of Schuurman-BZC gebruik mag maken van beeldmateriaal waarop het betreffende lid herkenbaar in beeld is.

Deze toestemming kan te allen tijde schriftelijk worden ingetrokken. Ook kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van ene specifieke afbeelding. Dit kan door contact op te nemen met secretaris@schuurman-bzc.nl

Schuurman-BZC stelt beeldmateriaal niet beschikbaar aan derden anders dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van betrokkene.

Schuurman-BZC is niet verantwoordelijk voor opnamen die door derden zijn gemaakt en die verspreid worden via bijvoorbeeld social media.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Schuurman-BZC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Schuurman-BZC van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • Wij maken gebruik van de Sportlink en maken zelf geen back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • Ten aanzien van de gegevensbescherming conformeren wij ons aan de meest actuele technische standaarden van Sportlink;

 • Wij zijn terughoudend met het verstrekken van inloggegevens om Sportlink te raadplegen. Deze inlog is strikt persoonlijk, wordt jaarlijks heroverwogen/vernieuwd en is strikt gekoppeld aan een functie/activiteit die inzage in Sportlink noodzakelijk maakt.

 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid voor die gegevens die wij niet in Sportlink opslaan.

 • Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Onze vrijwilligers en commissieleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

www.Schuurman-BZC.nl  
secretaris@schuurman-BZC.nl