Terugblik Algemene Ledenvergadering Schuurman BZC 28 oktober 2020 

We kunnen terugkijken op een geslaagde virtuele ALV. Weliswaar waren er enkele leden die geen geluid hadden, maar opnieuw inloggen was voldoende om dit euvel te verhelpen. 

Het was een fijne en interactieve vergadering. Veel leden lieten van zich horen en over een aantal punten werd uitgebreid discussie gevoerd. Er was ook kritische feedback. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. We werken met zijn allen keihard en steken veel tijd in de vereniging en het is goed om te weten wat we kunnen verbeteren. 

Hans Arendshorst

Goedgekeurd zijn:

 • de notulen van de ALV van 30-10-2019 en 12-01-2020 (extra ALV) 
 • het jaarverslag over 2019 – 2020  
 • de jaarcijfers over 2019 – 2020. 

Door de Raad van Toezicht en de ALV is het bestuur decharge verleend. 

De begroting van 2020 – 2021 is door onze penningmeester, Hans Arendshorst, toegelicht. 

Corona kost ons geld. 

Als gevolg van corona zijn helaas onze toernooien afgelast en hebben we ook niet op de Zwarte Cross kunnen werken. Dat betekent dat we flink wat begrote inkomsten zijn misgelopen. Daar staat tegenover dat de binnenbaden ons de badhuur niet in rekening hebben gebracht voor de periode dat het zwembad wegens corona gesloten was.  

Besluitvorming is aan de ALV gevraagd ten aanzien van de volgende punten: 

 • ALV heeft tegen het voorstel gestemd: teruggave van een maand clubcontributie aan de leden die op 1 mei 2020 lid waren; 
 • ALV heeft voor het voorstel gestemd: contributieverhoging van € 5 per maand voor de leden van de bondsteams Jo15, Jo17, D1, H1 en H2 ivm de meerkosten van extra faciliteiten die deze leden kennen; 
 • het voorstel voor contributieverhoging voor de overige leden is door het bestuur ingetrokken. De contributie zal voor hen gelijk blijven, waarbij ook de hoogte van de verplichte afdracht aan de KNZB voor 2021 gelijk zal blijven aan 2020 ondanks het feit dat de bond haar tarieven wel licht heeft verhoogd. 

 Verkiezing van de leden van het bestuur: 

Reglementair aftredend en herkozen zijn: 

Ronnie Overgoor, Voorzitter
Rob Helmers, Algemeen lid wedstrijdzwemmen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toegetreden zijn:

Sandra van Puffelen, Secretaris (opvolger van Klaas Kelly)
Jos Koenders, Algemeen lid wedstrijdzwemmen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huldigingen: 

Met trots kunnen we melden dat we flink wat jubilarissen hebben. Alle jubilarissen zijn persoonlijk verblijd met een mooie bos bloemen. Na de ALV bleek dat we een fout hadden gemaakt in de periode waarover we de jubilarissen vaststellen met als gevolg dat we 4 jubilarissen te vroeg hebben gehuldigd en 4 jubilarissen alsnog hebben verblijd met een mooie bos bloemen. 

Van harte gefeliciteerd met jullie jubileum! 

Jubilarissen: 

25 jaar 

 • Michiel Bomer 
 • Sietse Kropman 
 • Aldrik Drenten 
 • Bart Geverink

40 jaar

 • Dinie Dolphijn 
 • Reina Toevank-Klein Bleumink 
 • Jaap Kelderman 
 • Jos Heijnens 
 • Wilma Roekevisch-Dijkman 

50 jaar

 • Henk Florijn 
 • Henk Forkink 

Namens het bestuur dank ik alle leden, ouders, vrijwilligers, onze sponsoren en vrienden van voor hun onaflaatbare inzet voor Schuurman BZC. 

Hartelijke groeten, 

Ronnie Overgoor 

Voorzitter Schuurman BZC 

Bestuur Schuurman BZC v.l.n.r. Sandra van Puffelen, Anna Huizinga, Michel Klein Wassink, Ronnie Overgoor, Hans Arendshorst met onderaan Rob Helmers. Jos Koenders trat later toe.